צאצאי פריידא אשת ר' יהושע שוורצברג מז'וריק

צאצאי פריידא אשת ר' יהושע מז'וריק:

משפחות: דובז'ינסקי, ירוז'לימסקי, לנדא, בורנשטיין, בוים, חסקלסון.

 

 

דב בער הכהן קאהן

 

צאצאי דב בער הכהן קאהן:
1. אייזיק קאהן/לייבוביץ'. (אשתו טויבע בראנא ירוז'לימסקי, בת מנחם זאב ושרה רבקה ירוז'לימסקי. נישאו 1841 ב-לומז'ה).
2. פריידא. (בזוו"ר אשת; רפאל ירוז'לימסקי {נולד בלוצק 1808, נישאו 1844 בפלוצק, ונפטר שם 1846}. בזוו"ש אשת ר' יהושע שוורצברג {נישאו 1847}.
3. ישראל.

צאצאי טויבע בראנא ואייזיק קאהן/לייבוביץ', בן דב בער הכהן קאהן:
1. טויבע. (נולדה ב-לומז'ה 17/12/1845).

 

צאצאי ישראל קאהן, בן דב בער הכהן קאהן:
1. דב בער. (נולד 1840, נפטר יום ב' פרשת תולדות תרע"א – 28/11/1927, בגיל 67 וקבור בוורשא).

 

 

 

בתו

פריידא

(בזוו"ר אשת רפאל ירוז'לימסקי {נולד 1810, נישאו ב-פלוצק 1844, והוא נפטר שם בגיל 36 בשנת 1846} בן שרה רבקה {אחות ר' אברהם לנדא מצ'כנוב בני רפאל וראדא דובז'ינסקי} ו-מנחם זאב ירוז'לימסקי {לשרה רבקה ומנחם זאב היו 8 ילדים}.

פריידא נישאה לבעלה הראשון רפאל פנחס 1844 ב-פלוצק, התאלמנה ממנו בשנת 1846. שנה לאחר מכן {1847} היא נישאה לר' יהושע שוורצברג מז'וריק, בן יוסף ופייגא שוורצברג

 

 

שרה רבקה אשת מנחם זאב {מנדל וולף} ירוז'לימסקי, היתה בתם של רפאל {מפרינצ'וב. נפטר בזגרז' תקפ"ד – 1824} וראדא דובז'ינסקי, בן יחיאל איכל דובז'ינסקי, בן ר' ישכר בעריש חסיד מדובנא {חסיד של המגיד ממזריטש), בן בנימין.

 

ראדא {נפטרה בזגריז' במחוז לודז', כ' אלול תר"ח – 18/9/1848} אשת רפאל דובז'ינסקי, היתה בתו של משה לנדא, בן ר' זאב וולף אורבך (אב"ד לונטשיץ), נכד מנחם מנדל אורבך (מח"ס; "עטרת זקנים, ומצאצאי המהר"ל מפראג), בן משולם זלמן אורבך.

 

 

צאצאי מנחם זאב ושרה רבקה ירוז'לימסקי: JEROZOLIMSKI 
1. רפאל פנחס. (הנ"ל, אשתו פריידא קאהן, בת דב בער הכהן קאהן. נישאו 1844).
2. טויבע בראנא. (אשת אייזיק קאהן, בן דב בער הכהן קאהן נישאו 1841 ב-לומז'ה).
3. חתנו שלמה זלמן בורנשטיין.
4. ? (לא ידוע כרגע)
5. ? (לא ידוע כרגע)
6. ? (לא ידוע כרגע)
7. ? (לא ידוע כרגע)
8. ? (לא ידוע כרגע)

דור ראשון למשפחות דובז'ינסקי/לנדא:

צאצאי רפאל וראדא דובז'ינסקי:
1. ר' אברהם לנדא מצ'כנוב. (נולד תקמ"ד – 1784, נפטר בצ'כנוב ה' אדר א' תרל"ה – 10/2/1875). {אשתו יוטא, בת ר' דן לנדא מפלוצק (נולד 1768, נפטר 20/4/1849), בן יוטא וחיים לנדא}.
2. ישראל. (אב"ד ליטומירסק).
3. יצחק.
4. שרה רבקה. (הנ"ל, אשת מנחם זאב ירוז'לימסקי).
5. רחל לאה. (אשת זאב ליפשיץ, הרב מאוזרקוב).

דור שני:

צאצאי יוטא ור' אברהם לנדא, בן רפאל וראדא דובז'ינסקי:
1. זאב וולף לנדא. (מסטריקוב. נולד תקס"ז – 1807, נפטר י"א אלול תרנ"א – 14/9/1891). {היה חסיד של האדמו"ר מקאצק והחידושי הרי"ם מגור}.
2. דב בעריש לנדא. האדמו"ר מוורקא. (מביאלא. נולד תק"פ -1820, נפטר כ"ה סיון תרל"ה – 28/7/1875). {אשתו רחל, בת ר' ארצ'ה מגריצא-ביאלא}.
3. יעקב לנדא. האדמו"ר מיעזוב. (נפטר י"ט טבת תרנ"ו – 5/1/1896). {אשתו מרים, בת ארצ'ה/ארצ'י מביאלא}.
4. משה.
5. מעכל חיים.
4. רפאל. (מזדונסקע-וואלע).
5. מרים. (אשת בועז זונאבנד, הן הערש ויענטא זונבנד, בן ). {נפטרה 1875}.
6. אסתר חיה. (אשת יוסף מלבסקי, בן מרדכי ושרה מלבסקי). לאחר פטירת אשתו הוא נישא לאחותה בריינדל.
7. בריינדל. (בזוו"ר אשת; יוסף מלבסקי גיסה. בזוו"ש אשת; ר' שמואל שינווער מח"ס; "רמתיים צופים". אב"ד בעיירות: וולדובה, בראק, שדליץ, לויביץ' ו-נשלסק).

דור שלישי:

צאצאי זאב וולף לנדא, בן יוטא ור' אברהם לנדא:
1. מרדכי {מוטל}. (נפטר י' אייר תרע"ז – 2/5/1917).
2. מנחם מנדל. (נולד תרי"ב – 1852, נפטר תרצ"ו – 1936).

 

צאצאי רחל ודב בעריש לנדא, בן יוטא ור' אברהם לנדא:
1. אהרן צבי. (נפטר ז' סיון תר"ע – 14/6/1910). {אשתו אסתר טננבוים, בת נתן נטע טננבוים, חתן חתנו של ר' עקיבא אייגר}.
2. אלימלך מנחם מנדל. האדמו"ר מסטריקוב, (נפטר י"ט שבט תרצ"ו – 12/3/1936 ונקבר בוורשא.

 

צאצאי מרים ויעקב לנדא, בן יוטא ור' אברהם לנדא:
1. יוסף מרדכי. (מלודז').
2. איטה.
3. לאה.
4. גולדה.
5. שיינדל.
6. פרידה.
7. ציפה.
8. מנחם מנדל חיים. (נולד ה' כסלו תרכ"ב – 8/11/1861), נפטר ז' אדר תרצ"ח – 8/2/1938). {עסק במסחר, ולאחר מכן היה רב בעיירות: וידובה, פינטקי, פשרוב, נובידוור, וזבירצה. מח"ס; "ויעש אברהם" על מנהגי סבו ר' אברהם מטשכנוב}.

 

צאצאי בועז זונאבנד ומרים, בת יוטא ור' אברהם לנדא:
1. מלכה. {נולדה 1829, נפטרה 1898 ב-שרנצק}. (אשת פנחס פיטריקובסקי).
2. רפאל משה. האדמו"ר מצ'כנוב. (נפטר י' אייר תרס"ה – 15/5/1905).
3. פישל דן.
4. שרה. {נפטרה 10/6/1896, וקבורה בוורשא}. (אשת שמואל מנחם קאהן, בן שרה ונתן נחום הלוי קאהן "סצ'וצ'ינר", בן מירלה ואליעזר הלוי קאהן).
5. חיים.
6. נחום יצחק.

 

צאצאי יוסף מלבסקי ובריינדל, בת יוטא ור' אברהם לנדא:
1. זאב וולף מלבסקי.
2. דוד מלבסקי.

 

דור רביעי:

צאצאי אסתר ואהרן צבי לנדא, בן רחל ודב בעריש לנדא:
1. מנחם מנדל. {מח"ס "שמש ומגן" – ושם נמצא כל אילן היוחסין המשפחתי – נפטר בארה"ב ב' אלול תרצ"ז – 9/8/1937}. (אשתו חיה וייס אחות שמואל וייס, בני משה וייס מטומשוב).

 

צאצאי אלימלך מנחם מנדל לנדא, בן רחל ודב בעריש לנדא:
1. יעקב יצחק דן. האדמו"ר מסטריקוב. (נולד בזאלושין תרמ"ב – 1882, נרצח חשון תש"ד – 1943 במחנה טרבניקי בשואה). {אשתו רויזא ביילא}.
2. אברהם אביגדור. (רב בקינוב ונפטר צעיר).
3. טוביה. (מביאלא).
4. יוסף. (מזגרז').

 

צאצאי שמואל מנחם קאהן ושרה, בת מרים ובועז זונאבנד:
1. הערש. (נולד 9/3/1859 וורשא).

 

צאצאי פנחס פיטריקובסקי ומלכה, בת מרים ובועז זונאבנד:
1. נחמן. (נולד ב-סצ'נוב 1861, נפטר ב-לודז' 15/1/1941), {אשתו ראדא}.
2. יענטא. (אשת אריה לייב ליפשיץ, בן הערש ופרימט ליפשיץ).
3. יצחק מאיר. (נולד 1868 ב-סצ'נוב, נפטר 1935 ב-סטרז'גוב פולין). {אשתו חנה חווה אלתר (נולדה 1866 אאורה גרמניה, נפטרה 1942 וורשא), בת אברהם ובריינה אלתר, בן יצחק לייבוש וחיה אסתר אלתר}.
4. איטה (יעטא). {נולדה 1862, נפטרה 26/10/1955}. (אשת אריה ביננפלד, בן ירוחם ורבקה ביננפלד, בן שלמה זאלי ובלומה מלכה ביננפלד, בן הערש לייב צבי יהודה ושרה ביננפלד, בן משה ביננפלד, בן ישראל ביננפלד, בן משה (הדרשן) מח"ס; "דרש משה".
5. שרה. (נולדה בוורשא, נפטרה 5/8/1941 וורשא). {אשת משה בוגן, בן ישעיה ורחל בוגן}.
6. צירל. (נולדה בפלובה פולין). {אשת נתן לייב צ'ייטַק, בן שמואל יונַס וחיה שרה צ'ייטק, בן הנדל (לבית צ'ייטק) ושמעון זלמן פריד, בן }.

 

 

דור חמישי:

צאצאי חיה ומנחם מנדל לנדא, בן אסתר ואהרן צבי לנדא:
1. יחיאל.

צאצאי רויזא ביילא יעקב יצחק דן לנדא, בן אלימלך מנחם מנדל לנדא:
1. טוביה. {חתן ר' אברהם ויינברג מסלונים}. (טוביה נרצח בשואה).
2. אברהם אביגדור נחום. האדמו"ר מסטריקוב. (נולד י"א שבט תרע"ז – 3/2/1917, נפטר ט"ז אלול תשס"א – 4/10/2001 בב"ב).

 

צאצאי אריה לייב ליפשיץ ויענטא, בת מלכה ופנחס פיטריקובסקי:
1. פְרימֶט. (נפטרה 1885 ב-זורמין פולין).

 

צאצאי חנה חוה ויצחק מאיר פיטריקובסקי, בן מלכה ופנחס פיטריקובסקי:
1. אנשל אשר.
2. יחיאל צבי.
3. רגינה רבקה. (אשת צוקר).
4. שרה. (אשת זולברג).
5. שפרה סבינה. (אשת לוין).
6. מַלווינה. (אשת גרוסברד).
7. בועז יעקב.
8. אֵלָה. (אשת ברגר).
9. חיה אסתר. (אשת הלפר).

 

צאצאי אריה ביננפלד ואיטה (יעטא), בת מלכה ופנחס פיטריקובסקי:
1. שלמה.
2. יוסף דוד.
3. בנימין בועז.
4. רבקה.
5. משה (מוריס).

 

צאצאי נתן לייב צ'ייטק וצירל, בת מלכה ופנחס פיטריקובסקי:
1. הערש בועז.
2. יוסף.
3. הנדל.
4. יוחנן.
5. ?

 

 

דור שישי:

צאצאי אברהם אביגדור נחום לנדא, בן רויזא ביילא ויעקב יצחק דן לנדא:
1. חתנו דוד ברנדר. {האדמו"ר מסטריקוב ב"ב}, בן ר' שלום ברנדר.
2. בת. (אשת שטרן)
3. בת.

 

דור שביעי:

צאצאי שטרן, חתן אברהם אביגדור נחום לנדא:
1. יעקב דן שטרן. (האדמו"ר מסטריקוב ירושלים).

 

 

 

דור ראשון למשפחות שוורצברג/בורנשטיין:

צאצאי רפאל ירוז'לימסקי ופריידא, בת דב בער הכהן קאהן:
1. אסתר חיה. {אשת חיים לייב בורנשטיין (נישאו ב-פלוצק 1867), בן שלמה זלמן בורנשטיין, חתן שרה רבקה ומנחם זאב ירוז'לינסקי הנ"ל}, (לאחר מות אביה, אימה נישאה לר' יהושע מז'וריק והיא גדלה בבית סבתה שרה רבקה אחות ר' אברהם מצ'כנוב האדמו"ר מסטריקוב).

 

צאצאי יהושע שוורצברג ופריידא, בת דב בער הכהן קאהן:
1. הדסה דובא. (הנ"ל נולדה 1854).
2. יצחק חיים. (חסיד אלכסנדר). נפטר כאברך צעיר בחיי אביו לעת זקנתו של אביו.
3. ישראל. (נפטר בחיי אביו). {אשתו חיה פערל}.
4. חתנו קרוטושינסקי. (בן אליהו דוד קרוטושינסקי).
5. פייגא. (אשת כתריאל הלוי אפשטיין/עפשטיין, מצאצאיו של ר' אריה לייב הלוי אפשטיין/עפשטיין בעל "הפרדס". כתריאל נולד ב-פלוצק 1848, והיה אב"ד קוסוב בשנת 1909. נפטר בקוסוב ח' ניסן תרפ"ט – 18/4/1929). {נישאו 1866 ב-פלוצק}. כתריאל היה חסיד של ר' יצחק מוורקא. מקור: ספר; "אהל יצחק של משה מנחם ולדן, עמוד 6, סעיף ס"ו).

 

                                                                  המשך ענף היוחסין הזה נמצא תחת "משפחת שוורצברג"

 

דור שני:

צאצאי חיים לייב בורנשטיין ואסתר חיה, בת פריידא ורפאל ירוז'לימסקי:
1. העניך. (היו לו 5 בנות וכולן נרצחו בשואה).
2. יעקב.
3. שרה. (אשת שמעון בוים).
4. יהודה.
5. רפאל פנחס.
6. פערל.
7. צבי יצחק.
8. פייגא.

 

דור שלישי:

צאצאי צבי יצחק בורנשטיין, בן אסתר חיה וחיים לייב בורנשטיין:
1. יעקב. (שיכון ה' בני-ברק).

 

צאצאי שמעון בוים ושרה, בת אסתר חיה וחיים לייב בורנשטיין:
1. חיים. (בן יחיד להוריו). {אשתו בלה שעיה, בת אסתר (בת דב גרוסמן ופייגא, נכדת/נינת ר' שלמה מרדומסק מח"ס: "תפארת שלמה"}) ויצחק שעיה, בן שרה וחנניה שעיה).

 

 

דור רביעי:

צאצאי יעקב בורנשטיין, בן צבי יצחק בורנשטיין:
1. ישראל.

 

צאצאי בלה וחיים בוים, בן שרה ושמעון בוים:
1. אסתר. (אשת אליהו משה חסקלסון, בן דינה {לבית זקס} וחיים חסקלסון, בן מחלה ושמחה חסקלסון).
2. שרה.
(נפטרה בגיל 18 בתאונת טרקטור במבוא-חורון בשירות לאומי).
3. חנה.
(אשת מנשה שמרלובסקי, בן משה שמרלובסקי ויוכבד {לבית מס} בת פרץ מַס).

 

דור חמישי:

צאצאי אליהו משה חסקלסון ואסתר, בת בלה וחיים בוים:
1. יצחק {איציק}. (אשתו תמר מגילנר, בת מרים ושלמה זלמן מגילנר, בן מנחם מאיר מגילנר).
2. שמעון יעקב {שימי}. (אשתו בתיה בראון}.
3. זאב {זאבי}. (אשתו פסיה {פעסל} קְרֶל).
4. שרה מחלה. {מחלי}. (אשת יהודה זונדל שינפלד, בן שלום צבי שינפלד, בן שלמה שינפלד).
5. ישראל. (אשתו גילה {גילי} ארבוס, בת משה ארבוס).
6. שמואל העניך. (אשתו איטה {איטי} קוזלובסקי, בת זהבה ויצחק מאיר קוזלובסקי).
6. ישכר דב בעריש. (אשתו פייגא {פייגי} בוים, בת משה יוסף {יוסל} בוים).
7. פייגא. (אשת יוחנן גולדקנופף, בן חיים גולדקנופף).

 

צאצאי מנשה שמרלובסקי וחנה, בת בלה וחיים בוים:
1. שרה חיה. (אשת יאיר רינות-זינגר).
2. דבורה מלכה.
(אשת ירון מרקוביץ'). צרופה.
3. אלחנן דב.
(אשתו נוגה אשד). קרית-יערים.
4. יוכבד.
(אשת עידו יעקב שוהם). בית רימון.
5. יצחק מאיר.
(אשתו נאוה קליינברג). אלון-מורה.
6. עמיחי שמעון.

 

 

דור שישי:

צאצאי תמר ויצחק חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. ברכה בלה {ברַכִי}. (אשת נתן נטע בוים, בן אסתר ואריה בוים).
2. חיה שרה. {שָׂרי}. (אשת בונם שמידט, בן יעקב דוד שמידט}.
3. דבורה פֶלָה.
4. פייגא {פייגי}.
5. עטל.
6. שלמה זלמן.

 

צאצאי בתיה ושמעון חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. ד"ר בלה. (רופאת שיניים).
2. מלכה {מלכי}. (אשת הרשי סנצ'ר).
3. מיכל.

 

צאצאי פסיה וזאב חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. שמואל דוד.
2. שמחה בונם. (אשתו שָׂרִי).
3. פייגא ברכה.
4. חוה.

 

צאצאי יהודה זונדל שינפלד ומחלה, בת אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. חיים.
2. שולמית.
3. בלה.
4. רחל {רוחי}.
5. פנחס מנחם.
6. פייגא {פייגי}.
7. נפתלי.
8. נחמה {נחמי}.

 

צאצאי גילה וישראל חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. שַׁאנִי.
2. חיים.
3. אלעזר.
4. יצחק מאיר {איציק}.

 

צאצאי איטה ושמואל העניך חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. מנדי.
2. חיים.
3. בעריש.
4. טובה {טובי}.

 

צאצאי פייגא וישכר דב חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. יוסף צבי.
2. חיים.
3. יעקב {ינקי}.
4. דינה.
5. בת.

 

צאצאי תמר ויצחק חסקלסון, בן אסתר ואליהו משה חסקלסון:
1. חיה לאה.
2. דינה.
3. יהודה.

 

צאצאי יאיר רינות ושרה חיה, בת חיה ומנשה שמרלובסקי:
1. אֵראֶל משה.
2. שלומית לאה.
3. הדר חיה.
4. שיר.
5. יוחאי.

 

צאצאי ירון מרקוביץ' ודבורה מלכה, בת חיה ומנשה שמרלובסקי:
1. שחף חיים.

 

צאצאי נוגה ואלחנן חיים שמרלובסקי, בן חיה ומנשה שמרלובסקי:
1. נטע חיים.
2. יפתח לב.
3. עטר שיר.

 

צאצאי עידו יעקב שוהם ויוכבד, בת חיה ומנשה שמרלובסקי:
1. גליה בלה.
2. רחל.
3. איתן חיים.
4. חגי יוסף.

 

צאצאי נאוה ויצחק מאיר שמרלובסקי, בן חיה ומנשה שמרלובסקי:
1. חרות.
2. רננה.

 

 

דור שביעי:

צאצאי נתן נטע בוים וברכה בלה, בת תמר ויצחק חסקלסון:
1. שלמה.
2. מנחם מאיר.

 

צאצאי בונם שמידט וחיה שרה, בת תמר ויצחק חסקלסון:
1. רבקה {ריבקי}.השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: