ענף הב"ח משפחת סירקיס

ענף הב"ח – משפחת סירקיש/סירקיס:

עילאי הלוי פרום

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

(בזוו"ר: אשתו מיה, בת ניסים וג'נט גרינברג)

בן

מרים רבקה
(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה {מוזס} ואברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום סוחר יינות בבוואריה).

בת

חוה רחל
(אשת ר' יוסף דב {בערל} שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן קיילע ו-וולף שטיין, בן רפאל שטיין{מ-בלשקה/בלאשקע – פולין}).

בת

אהרן דוד ברלינר
(אשתו ציפורה פייגא בת חוה ובנימין שצ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן גיטל {בת מאיר קוריינסקי} ומשה צ'רנסקי).

בן

יצחק יהודה ברלינר
(אשתו הדסה דובא, בת פריידא ור' יהושע שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג).

בן

שרה
(אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא).

צאצאי שרה וירוחם ברלינר:
1. שלמה זלמן. (מקאליש).
2. יעקב. (מזגירז').
3. זיסע זלאטע. (אשת אייזיק נתנזון מזגירז').
4. חתנם שלמה בורנשטיין. (מזגירז').
5. נתן נטע. (מקונסטנטין).
6. יצחק יהודה {לייבוש}. (הנ"ל).

בת

נתן נטע בהריר
(אשתו זיסל, בת צבי הירש פוזנר, בן יעקב משה פוזנר ורחל, בת אריה לייב וחוה ברלינר, בן אברהם דוד טעבל וזלאטע ברלינר, בן צבי הירש וגולדה רחל ברלינר {מח"ס צבי לצדיק}, בן אריה לייב לוונשטאם ומרים, בת החכם צבי)

(שם משפחתם נגזר מראשי התיבות של:  בן הרב ר' יהושע ראביטש)
{אב"ד שטרים וליטומירסק, ולכן נקרא בשם ר' נטע שטרימער}

{אשתו זיסל. גרו בפינטשוב}

דור ראשון:

צאצאי זיסל ונתן נטע בהריר:
1. זכריה מנדל. (מזדונסקע-וואלע), {אשתו חנה גליקע פינגר}.
2. יעקב זלמן. (מקונסטנטין).
3. משה יהושע. (מקונסטנטין).
4. פעסא. (אשת בנימין שרייבר אב"ד גריידיץ מח"ס: "אֵם לבינה").
5. פערל. (אשת שאול ברלינר מפיטריקוב, בן אריה לייבוש ברלינר מפיטריקוב, בן אברהם דוד
טעבלי ברלינר מפיטריקוב, בן צבי הירש אב"ד ברלין, בן דינה ואריה לייב אב"ד אמסטרדם (חתן החכם צבי), בן שאול אב"ד קראקא, בן ר' יהושע העשל מקראקא).
6. שרה. (אשת צבי הירש פוזנר, בן יעקב משה פוזנר).
7. רחל. (אשת ירוחם ברלינר הנ"ל). נישאו ב-תקצ"ח – 1838 בליטומירסק.

דור שני:

צאצאי זכריה מנדל בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. משה יהושע. (מלודז'). {אשתו שיינדל מרים אייגר, בת יצחק שרגא פייבל אייגר, בן שלמה
אייגר, בן ר' עקיבא אייגר}.
2. שלמה זלמן. (מזדונסקע-וואלע) {אשתו לבית בוימגולד}.
3. יעקב צבי. (מרוספרזה).
4. אריה. (מקונסטנטין).
5. יוסף. (מוורשא).
6. ישראל. (מברעזין).
7. טעבלי. (מלינטשיץ).
8. חתנו משה אפרים צוקרמן. (מפוזנא).
9. חתנו מרדכי (מוטל) וינגורט. (מזדונסקע-וואלע).
10. חתנו לייב פישל. (מזדונסקע-וואלע).
11. חתנו זעליג הרשפינקל. (מזדונסקע-וואלע).

צאצאי יעקב זלמן בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. יעקב צבי. (מבאביעק).
2. נתן נטע. (מטושין).
3. אהרן. (מלודז').
4. יהושע. (מפביאניץ').
5. שמואל. (מלודז').
6. חתנו מיכל {מֶעכְל}. (מפלינצק).
7. חתנו נתן וורצקי. (מקונסטנטין).
8. חתנו מיכל {מֶעכְל} אורבך. (מלודז').
9. לייבוש ברלינר. (מלודז').

צאצאי משה יהושע בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. נתן נטע לייבוש. (מפינטשוב).
2. זלמן. (מלודז').
3. יעקב. (מסליפצע).
4. פעסיא. (אשת שלמה אורבך אב"ד לינשיץ).
5. שרה זיסא. (אשת ברוך מרדכי מורגנשטרן, בן דוד מורגנשטרן מקוצק, בן ר' מנחם מנדל מורגנשטרן האדמו"ר מקוצק).
6. חתנו ידידיה ברגר. (משעראדז).
7. חתנו ליפא קפטל. (מלודז').
8. חתנו פנחס פרנקל. (מקאליש).
9. חתנו אברהם בויכווייץ'. (מלודז').
10. חתנו נחום גליקסמן. (מסטרצוב).
11. חתנו יונתן אברמסון. (מלודז').
12. חתנו מנדל מנדלסמן. (מוורשא).


צאצאי בנימין שרייבר ופעסא, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. זלמן. (אב"ד נישובה).
2. חתנו משה זאב טרויבע. (מלודז').
3. חתנו אברהם בריש. (מלודז').

צאצאי שאול ברלינר ופעריל, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. נפתלי צבי. (מדומביע).
2. טעבלי. (מלודז').
3. מנלי. (מפיטריקוב).
4. חתנו משה מאיר וורטצל. (מפיטריקוב).

צאצאי צבי הירש פוזנר ורחל, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. לייבוש. (מזגירז').
2. זיסל (אשת ר' נתן נטע הלוי היינסדורף, בן יהודה אריה לייב הלוי היינסדורף, בן רחל ונפתלי
הלוי היינסדורף).

דור שלישי:

צאצאי נפתלי צבי ברלינר, בן פעריל ושאול ברלינר:
1. אברהם אריה לייב {לייבוש}. (בזוו"ר חתן שמעון ארנשטיין אב"ד אוז'רקוב. התאלמן ממנה ונישא בזוו"ש ל-אסתר, בת חיים אלעזר ווקס אב"ד קאליש שהיא עצמה התאלמנה מבעלה הראשון עוזיאל הכהן בלאס). אסתר ולייבוש עברו לגור מאוז'רקוב לוורשה והצליח בעסקיו והיה מכובד בקרב חסידי גור שם. לייבוש נפטר ט"ו טבת תר"פ – ונקבר בוורשא.

דור רביעי:

צאצאי אסתר ואברהם יהודה לייב ברלינר, בן נפתלי צבי ברלינר:
1. טויבע איידל. (אשת ר' מאיר אלתר, בן האדמו"ר אברהם מרדכי אלתר {אשתו חיה ראדא
יהודית בת נח שחור, בן יצחק אייזיק שחור}, "האמרי אמת" מגור, בן ר' יהודה אריה לייב אלתר "השפת אמת" מגור, בן ר' אברהם מרדכי אלתר, בן האדמו"ר ר' יצחק מאיר מורגנשטרן/אלתר "החידושי הרי"ם מגור).


דור חמישי:

צאצאי מאיר אלתר, וטויבע איידל, בת אסתר ואברהם יהודה לייב ברלינר:
1. חיים אליעזר אלתר. (קבור בוורשה לצד סבו לייבוש ברלינר).

בן
ר' משה יהושע
(אב"ד שטרים, ליטומירסק גריידיץ וראביטש)

{אשתו איידל, בת ר' צבי הירש מצ'ורטקוב, בן ר' מאיר מטיקטין}

דור ראשון:

צאצאי משה יהושע ואיידל:
1. נתן נטע. (הנ"ל)
2. זכריה מנדל. (מח"ס: "דרכי צדק". תלמיד מובהק של ר' אלימלך מליז'ענסק וחברו הטוב של בנו של הנועם אלימלך, ר' אלעזר).

דור שני:

צאצאי זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. משה דוד שטיגליץ. (אשתו מירל).
2. צבי הירש יעקב שטיגליץ.

דור שלישי:

צאצאי מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל, משה יהושע ואיידל:
1. יצחק שטיגליץ. (אב"ד אונסדורף). {נולד ב-לכניץ רומניה. נפטר ח' חשון- 27/10/1887, בפתאומיות בדברצין שבהונגריה} אשתו שרה שרל, בת שלמה זלמן ופערל פרלשטיין.
2. לאה. (אשת יהודה אנגל, בן אהרן נפתלי הרץ אנגל).
3. רחל. (אשת ירוחם טייטלבוים {ליפשיץ, מטרנוב. נפטר 1899},בן משולם זלמן יונתן ליפשיץ, בן אריה לייבוש ליפשיץ {נולד 1767 בירוסלב, ונפטר 15/1/1846 כינויו היה לייבוש חריף, אריה דבי עילאי}, בן חיים אשר ליפשיץ).

צאצאי צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. אפרים נתן.
2. דוב בער.
3. יצחק זכריה.
4. חתנו חיים אריה ננשר.

דור רביעי:

צאצאי יצחק שטיגליץ, בן מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. מרים. (נולדה 17/4/1864). (אשת שמואל דוד היימן).
2. קלונימוס קלמן. (אשתו רחל).
3. משה דוד.
4. רוזה (רוזי).
5. בטי.
6. יעקב.
7. מרדכי.
8. פערל טובה. (שם משפחתה; מנדל).

צאצאי ירוחם טייטלבוים-ליפשיץ ורחל, בת מירל ומשה דוד שטיגליץ:
1. אריה לייב. {נולד 1890, נפטר 1921 בברלין}. (אשתו יוכבד רבקה, בת ברוך הלברשטאם מגורליץ, בן האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז).
2. ביילא. (אשת בצלאל ישעיה ברנשטיין מי"ם, בןברכה אלקה ובנימין ברנשטיין, בן אסתר מלכה וירוחם פישל ברנשטיין-אברבוך, בן יהודה לייב ברנשטיין). {ביילא נפטרה 1946}.
3. חנה. (אשת רפאל גוטווארט).

צאצאי אפרים נתן שטיגליץ, בן צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. אלתר אליהו משה שטיגליץ.

צאצאי יצחק זכריה שטיגליץ, בן צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. מרדכי נתן שטיגליץ.

דור חמישי:

צאצאי שמואל דוד היימן, ומרים בת יצחק שטיגליץ:
1. ברכה ברטה. {נולדה 1907} (אשת ליאופולד היימן).
2. חיה רחל. (אשת יקותיאל ביטמן).
3. פערל טויבע. (אשת משה הילל הורביץ).
4. יהודית. (אשת גרין).
5. רבקה מירל. (אשת אברהם יצחק פרידמן).

צאצאי משה הילל הורביץ ופערל טויבע, בת שמואל דוד ומרים היימן:
1. אהרן צבי יהודה.

צאצאי יהודה אנגל ולאה, בת מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. שלמה.
2. שמואל.
3. יצחק.
4. יוסף.

צאצאי ליאופולד וברטה היימן, בת שמואל דוד ומרים היימן:
1. יחזקאל.

צאצאי יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים, בן ירוחם ורחל טייטלבוים:
1. בנימין הלברטאם-טייטלבוים. (נולד 1891, נפטר 1961). {אשתו אלטע דרייזל, בת גיננעדל ויעקב אפשטיין מאוז'רוב, בן דרייזל ואריה יהודה לייב אפשטיין, בן חיה רחל ויחיאל חיים הלוי אפשטיין, בן מרים לאה ויהודה אריה לייב הלוי אפשטיין, בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, בן צבי הירש).
2. מרים. (אשת פנחס יוסף שפירו, בן אסתר ומנחם מנדל שפירו, בן יוכבד ופנחס יוסף שפירו, בן ישכר דוב זסלאו-שפירא, בן יעקב שמעון זסלאו-שפירא, בן האדמו"ר ר' פנחס מקוריץ).
3. פעסל. (אשת נפתלי טייטלבוים, בן מנשה טייטלבוים, בן ר' נחום צבי טייטלבוים מדרוהוביץ', בן ר' אלעזר ניסן טייטלבוים מדרוהוביץ', בן ר' חיה שרה ומשה טייטלבוים מח"ס: "ישמח משה", בן חנה וצבי הירש שיף-טייטלבוים, בן דרייזל ויצחק שיף מסטניסלב, בן אהרן זעליג שיף, בן ביילא ומרדכי גימפל שיף, בן יעקב שיף מלובלין, נכד רוזה ור' נתן נטע שפירא מקרקוב).

צאצאי ביילא ברנשטיין, בת ירוחם ורחל טייטלבוים:
1. יצחק דוד. {אשתו ברכה, בת משה ישראל ברנשטיין}. (נולד 1887, נפטר 11/10/1952).

דור שישי:

צאצאי שמואל אנגל, בן יהודה ולאה אנגל:
1. ישראל נפתלי הרץ.

צאצאי אלטע דרייזל ובנימין הלברשטאם-טייטלבוים, בן יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים:
1. יוכבד. {נולדה 30/4/1925 בקראקוב וחיה בניו-יורק ארה"ב. (בזוו"ר; אשת יצחק טופולה, בזוו"ש; אשת פרידמן, ובזווג שלישי; אשת טברסקי).
2. ?
3, חתנו אורנשטיין.
4. ?

צאצאי פנחס יוסף שפירו ומרים, בת יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים:
1. פריידא. (נפטרה 1982). {אשת הדיין ר' משה אריה פרוינד מירושלים, בן שרה וישראל פרוינד, בן פראדל ואברהם יהושע פריינד, בן חנה מלכה ומשה אריה פריינד, בן ייעטל ויהושע פריינד, בן יצחק קרוב-פריינד, בן ר' אליעזר קרוב וציפורה בת סלבה ואשר אנשיל וינר, בן שמעון וינר, בן אברהם וינר, בן זלמן וינר, בן מירל ואשר אנשיל וינר, בן פסעל פערל ומעכל (מיכל) וינר-שפירא, בן חיה ודוד חיים וינר-שפירא, בן חוה ובנימין וולף שפירא, בן יחיאל מיכל שפירא, בן יוסף ירושלמי-שפירא, בן קלמן ירושלמי-שפירא, בן מנחם מן שפירא, בן סלומון זלמן שפירא}. ר' משה אריה היה נשוי 3 פעמים ופריידא היתה אשתו השניה.
2. ירוחם.
3. ישכר דוב בער.
4. יעקב שמעון.
5. סיני.

צאצאי ברכה ויצחק דוד ברנשטיין, בן ביילא ברנשטיין:
1. משה טוביה. (נולד 6/8/1912 י"ם, נפטר 2/7/1988 י"ם). {אשתו מרים לאה ברגמן, בת אסתר מלכה ונחום ברגמן, בן גיטל ואברהם בנימין ברגמן, בן רחל יוכבד ויהודה ברגמן, בן רבקה צילה ואליעזר לזרוס וולף ברגמן, בן בונלא ויוסף בנימין ברגמן, בן בנימין זאב ברגמן}.
2. ירוחם.

דור שביעי:

צאצאי ישראל נפתלי הרץ אנגל, בן שמואל אנגל:
1. בן ציון מנחם.
2. שמעון.

צאצאי מרים לאה ומשה טוביה ברנשטיין, בן ברכה ויצחק דוד ברנשטיין:
1. בצלאל אברהם. (נולד 29/8/1932). {אשתו לבית זלצמן}.
2. יוסף. (נולד 9/1/1938).
3. חתנו אוירבך.
4. ?
5. ?

בן

יעקב

(מלוצק. היה אב"ד הורודנא, אח"כ ראב"ד לובלין, אח"כ בלענטשא, ואח"כ לוצק והגליל. מח"ס "כֹּכַב יעקב")

{אשתו פעריל, בת ר' יהושע גאב"ד שידלוב, בן ר' יהודה לייב גאב"ד קראקא והגליל, בן ר' יצחק אייזיק גאב"ד פרעמיסלא, חתן ר' יהושע גאב"ד קראקא (מח"ס: "פני יהושע" ו"מגיני שלמה"), בן ר' יוסף מווילנא, חתן ר' אברהם בונדיקוס, בן ר' שמשון מקרעמניץ (אחיו של המהר"ל מפראג), חתן ר' שמואל מירושלים, בן ר' צבי העלמן (אחי אביו של המהר"ל מפראג)}.צאצאי יעקב ופעריל:
1. יוסף. (אב"ד ביאלא). (נפטר כ"ט אב תקס"ג – 17/8/1803).
2. לייבוש. (אב"ד שעברשין).
3. חיים. (אב"ד חלם).
4. בת. (שמה לא ידוע כרגע).
5. משה יהושע. (ראביטש, הנ"ל).

צאצאי יוסף, בן פערל ויעקב מלוצק:
1. חתנו יהודה אהרן. (אב"ד קמרוב אביו של ר' שלמה קלוגר מבראד).
2. חתנו נטע מאיר מורגנשטרן. מלובלין (חותנו של מרדכי הירץ מזדונסקע-וואלע אבי
     משפחת ויינגורט).

בן

 מירל

(אשת אריה לייב שפירא אב"ד סלוצק והורדנא, בן ר' נתן נטע שפירא אב"ד טרניגרד, בן יעקב מלובלין, בן בתם של רוזה ור' נתן נטע שפירא מקרקוב מח"ס: "מגלה עמוקות")

צאצאי אריה לייב ומירל שפירא:
1. זכריה מנדל.(מבוצ'אץ'. אב"ד הורודנא. בסוף ימיו היה נשיא ארץ-ישראל, ונקרא זכריה הנביא. מח"ס: "מנורת זכריה" ו-"זכריה משולם").
2. נתן נטע. {אב"ד בראד} אביו של דוד טעבלי (אב"ד זסלב וליסא. נפטר ט"ז טבת תקנ"ב).
3. יעקב. (אב"ד לוצק, הנ"ל).

בת

זכריה מנדל

(נפטר בסביבות שנת תס"ו – 1706 וקבור ב-בעיירת בעלזא היכן שקבורים אדמו"רי בעלזא הראשונים)

{אב"ד בעלזא. מחבר הספר: "באר היטב" על שו"ע}

חלק מצאצאיו נקראו בשם המשפחה ברזם – ר"ת של; בן רבי זכריה מנדל


צאצאי זכריה מנדל:
1. משה (רב ב-בעלזא לאחר מות אביו).
2. אריה לייב.
2. יצחק רב בסקול. (אשתו חנה מייזליש, בת חיים מייזליש, בן בריינדל ומשה מייזליש, בן
     חיים מייזליש
, בן משה מייזליש, נכד או נין של ר' שמחה בונם מייזליש מקראקא (אשתו
     גולדה בת ר' משה איסרליש {הרמ"א}, בן מלכה וישראל איסר, בן גיטל ויוסף, מגזע ר' ישראל
     מח"ס "תרומת הדשן", בן פתחיה, בן חיים אנשיל, בן ישראל מקרימז מח"ס "הגהות אושרי"),
     בן אברהם מייזליש, בן יוסף מייזליש מקראקא.3. מלכה {בנה הוא ישכר בר רמרז (רב בסקול),  שהיה חמיו של  האדמו"ר ר' שלום רוקח
     מייסד חסידות בעלזא.4. פריידא {בתה רבקה הענא, היא אימו של ר' שלום מבעלזא}.
5. פייגא {אשת ר' אייכל} על מצבתו כתוב "ראש סנהדרין קטנה בפולין".
6. מירל  הנ"ל {אשת ר' אריה לייב שפירא, בן ר' נתן נטע שפירא}.

חתן

ר' יהושע

(משידלוב)

בן

אריה יהודה לייב

(מחבר הספרים: "קול שחל" ו-"שאגת אריה")

דור ראשון:

צאצאי אריה יהודה לייב הלוי:
1. יהושע. (הנ"ל).
2. בריינדל.

בן

שמואל צבי הירש

(אב"ד פינטשוב ו-בריסק)

צאצאי שמואל צבי הירש הלוי:
1. אריה יהודה לייב. (הנ"ל).

בן

ר' יואל סירקיש
{סירקיס. הב"ח שינה את שם משפחתו מ-יָפֶה, ל-סירקיש/סירקיס ע"ש משפחת אימו}

{נולד; שכ"א – 1561 ב-לובלין ב-פולניה. נפטר; כ' אדר ת' – 14/3/1640 ב-קראקא פולין בגיל 79}

(מח"ס:(1). הב"ח {בית חדש}- על ארבעה טורים. (2). שו"ת הב"ח. (3). משיב נפש)

{אשתו ביילא (בלהה), (נולדה בסביבות/לפני 1580 ב-לבוב פולניה, נפטרה 26/3/1638 בקרקוב), בת אברהם פאם הרצקוס (נולד 1535, נפטר 1602), בן נפתלי הירש הרץ (נפטר 1582), בן מנחם מנדל קרקוביץ' פאם (נולד ב-לבוב פולין, נפטר בירושלים ב-ישראל)}

דור ראשון:

צאצאי יואל:
1. יהודה לייב. (דיין בקראקוב, ואב"ד הענשטיין).
2. שמואל צבי הירש. (הנ"ל).
3. חתנו דוד הלוי סג"ל. (מח"ס: הט"ז – טורי זהב). נולד ב-לודמיר 1586, התחתן בשנת 1641, נפטר כ"ו שבט תכ"ז – 20/2/1667, בגיל 81). בן שמואל סג"ל, חתן יצחק, בן בצלאל מ-לודמיר. לאחר שמתה אשתו הראשונה בנעוריה, הוא נישא לאשת גיסו שמואל צבי הירש בן הב"ח.
4. חתנו יהודה זעלקי מזייאאשכנזי. (דיין מפורסם ב-קראקא).

דור שני:

צאצאי דוד הלוי סג"ל (הט"ז):
1. ישעיה הלוי סג"ל.
2. שמואל הלוי סג"ל. (אב"ד פארדאן. הוא נרצח).
3. מרדכי. (נרצח בעלילה הי"ד).
4. שלמה. (נרצח בעלילה הי"ד).
5. חתנו גד.

דור שלישי:

צאצאי שמואל הלוי סג"ל, בן דוד הלוי סג"ל:
1. יהודה לייב הלוי סג"ל. (מ-ווערצקי. נרצח חול המועד פסח תק"ז – 1747).

צאצאי גד, חתן דוד הלוי סג"ל (הט"ז):
1. דוד. (מ-שברשין. מח"ס: "מגיני זהב").

דור רביעי:

צאצאי יהודה לייב הלוי סג"ל, בן שמואל הלוי סג"ל:
1. דוד הלוי סג"ל.

דור חמישי:

צאצאי דוד הלוי סג"ל, בן יהודה לייב הלוי סג"ל:
1. שמואל הלוי סג"ל.

דור שישי:

צאצאי שמואל הלוי סג"ל, בן דוד הלוי סג"ל:
1. בנימין זאב הלוי שטיינברג.

דור שביעי:

צאצאי בנימין זאב הלוי שטיינברג, בן שמואל הלוי סג"ל:
1. איידל. {נפטרה י"ב תשרי תרצ"א – 4/10/1930}. (אשת שלום לנדא דומ"ץ וולוובה, נפטר ט"ו אב תרפ"ד – 15/8/1924, בן נפתלי דוב לנדא {מ-וולובה, אשתו חיה פרומט ליבר, בת מתתיהו ליבר}, בן אפרים לנדא).

דור שמיני:

צאצאי שלום לנדא ואיידל, בת בנימין זאב הלוי שטיינברג, בן שמואל הלוי סג"ל:
1. בנימין זאב לנדא.(נולד תרנ"ג – 1893, והיה אב"ד מיהאלי. נרצח באושוויץ בשואה כ"ז אייר תש"ד – 20/5/1944). {אשתו טויבע קרויז, בת שלום קרויז (אב"ד לעגני מיהאלי), חתן יהושע ברוך רייניץ}.
2. משה צבי. (דומ"ץ קליינוורדיין ומח"ס: "כבוד מלכים", "מבשר שלום", ועוד. נפטר ב' חול-המועד פסח תש"א – 14/4/1941). {אשתו ביילא שרייבר, בת נפתלי שרייבר מח"ס: "מעטה נפתלי"}.
3. ישראל אלטר אברהם. (נולד ב-וולובה תרמ"ד – 1884 בערך. גרו ב-קרסטירר ואח"כ גרו ב-עדלין והיה אב"ד שם). {אשתו רחל, בת ר' ישעיה מ-קרסטירר}.
4. פרימא. (אשת אברהם טייכמן הי"ד).
5. צפורה. (אשת שמואל טייכמן, נפטר כ"ח אב תשי"ג – 9/8/1953).

דור תשיעי:

צאצאי טויבע ובנימין זאב לנדא, בן רחל וישראל אלטר אברהם לנדא:
1. נפתלי.(דומ"ץ חוסט). {חתן יעקב הכהן פרידמן דומ"ץ חוסט}.
2. יהושע ברוך. (מח"ס: "הגיון ליבי").

בן

שמואל יָפֶה סִירְקִיס

{נולד 1515 בלובלין, נפטר 1612 בלובלין בגיל 96}

(אשתו שרה סירקה יָפֶה {נולדה בסביבות 1543 בלובלין}, בת משה יָפֶה הכהן מקרקוב {נולד בפראג בסביבות 1495, נפטר בסביבות 1520/1528 בקרקוב}, בן אליעזר ליפמן יָפֶה {נולד 1473 ב-קז'ימירז'/קוז'מיר פולין, נפטר 1560 בפראג}, בן אברהם יָפֶה {מ-בוהמיה נולד בין 1455 ל-1470 בפראג, נפטר 1535 בקרקוב פולין}, בן יעקב יוסף יָפֶהמרגליות {נולד 1430 ב-לוקה איטליה, נפטר 1490 ב-וורמס/וורמייזא האסן גרמניה}, בן משה יָפֶהמרגליות {מ-רַמוּנְדָה. נולד בסביבות 1400 ב-נירנברג בוואריה גרמניה, נפטר 1480 ב-וולבניה איטליה}, בן אליעזר יפהמרגליות {נולד בסביבות 1360, ב-בולוגנה איטליה, נפטר בפולין}, בן מאיר יפהמרגליות {היָשִׁישׁ. נולד 1325 היידלברג גרמניה, נפטר בעיר הולדתו})

צאצאי שמואל יפה:
1. יואל סירקיש הלוי סג"ל. (הנ"ל).

בן

יוסף יָפֶה

בן/נכד

משה יָפֶה

(ממשפחתו/צאצאו של שמואל יפה מח"ס: "יפה תואר" על המדרשים) n

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: