יחוס לאביו של המהר"ל מפראג

נפתלי יצחק הלוי פרום

{עורך מגילת יוחסין זו}

(בזוו"ר אשתו מיה גרינברג, בת ניסים וג'נט גרינברג)

צאצאיהם:
1. עילאי (נולד ד' אדר תשס"ד – 25/2/2004).
 

בן

מרים רבקה פרום 

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום מוורשא פולין, בן צבי הערש הלוי פרום, בן אברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום, מ-פירט בוואריה גרמניה}

צאצאיהם:
1. כתריאל (נולד ספטמבר 1968).
2. נפתלי יצחק הנ"ל, (נולד 8/1/1969 – כ"ח חשון תש"ל).
3. משה בצלאל (נולד אדר תשל"ג – 1973).
4. עופרה (נולדה תשל"ז – ספטמבר 1977).

 

 

בת

חוה רחל שטיין

{אשת יוסף דב (בערל) שטיין, בן מרדכי דוד שטיין, בן כתריאל שטיין, בן יצחק יהודה שטיין, בן אברהם שטיין מקונין פולין}

צאצאיהם:
1. מרים רבקה הנ"ל, (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח פרום), {נישאו 1968).
2. פנינה (אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה אליעזר שינפלד).
3. טובה (אשת משה אמזל).
4. יצחק יהודה (אשתו בתיה).
5. ציפורה (אשת אברהם מרדכי זנד).
6. הדסה (בזוו"ר אשת נפתלי אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב פרידמן).
7. כתריאל (אשתו הדסה פרדס).

 

בת

אהרן דוד ברלינר

{נולד 1889 נפטר י"ב תמוז תשל"ו-16/6/1976 בגיל 87 בבני ברק}

{אשתו פייגא בת בנימין צ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן משה וגיטל צ'רנסקי}

צאצאיהם:
1. חוה רחל {הנ"ל}, (אשת יוסף דב שטיין).
2. הדסה (אשת יהושע ארשטיין).
3. בנימין.

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

{נולד 1846, ונפטר 2/10/1913 בגיל 67}

(אשתו הדסה דובא שוורצברג, בת פריידא (בתו של דב בער הכהן קהאן) ור' יהושע שוורצברג מז'וריק, בן יוסף ופייגא)

צאצאיהם:
1. משה יוסף (נולד 1888 נפטר 25/2/1950, אשתו רבקה פייגא ווארגון).
2. אברהם דובער (אב"ד קיקאל).
3. פעסא גיטל (אשת זובלדובער).
4. יעקב הערש.
5. חיה פערל.
6. שרה זיסל (אשת רבינוביץ').
7. אהרן דוד (הנ"ל).

בן

רחל ברלינר

{אשת ירוחם ברלינר (מזגרעש – נפטר 1875, בסביבות גיל 60), בן דב בעריש ברלינר, בן דבורה ויצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבל ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן אריה לייב לוונשטאם, בן אסתר הינדא ושאול הירש לוונשטם, בן דינה ור' אברהם יהושע העשל (מקראקא), בן יעקב}

(נישאו ב-תקצ"ח 1838 בליטומירסק . ירוחם ניהל את כל בי"ס של בנות "בית יעקב" בפולין}.

צאצאיהם:
1. שלמה זלמן.
2. יעקב.
3. זיסע זלאטע (אשת אייזיק נתנזון).
4. חתנם שלמה בורנשטיין.
5. נתן נטע (מקונסטנטין).
6. יצחק יהודה (הנ"ל).

 

בת

נתן נטע בהריר

(אשתו זיסל. גרו בפינטשוב. שם משפחתו נגזר מראשי-התיבות של "בן הרב ר' יהושע ראביטש")

צאצאי זיסל ונתן נטע בהריר:
1. משה יהושע.
2. פעריל {אשת שאול ברלינר}.
3. זכריה מנדל.
4. יעקב זלמן.
5. פעסא {אשת ר' בנימין שרייבר (אב"ד) }.
6. רחל {אשת צבי הירש פוזנר, בן רחל ויעקב משה פוזנר}.
7. שרה {אשת ירוחם ברלינר הנ"ל}.

 

בן

משה יהושע

(אב"ד גרידץ, שטרים, ליטומירסק, ראביטש וטורטשין)

 {אשתו איידל (אחותם של נחום ור' פנחס מחבר ספר "ההפלאה" ור' שמואל שמעלקא מניקלשבורג), בת מלכה ור' צבי הירש הורוויץ מצ'ורטקוב (חתן מרדכי מלוצק. נפטר ט' חשוון תקי"ד – 1754 ונקבר בטשורטקוב), בן ר' מאיר הורוויץ, הוא המהר"ם מטיקטין אב"ד בוליחוב וזלוטשוב, נפטר ט' סיון תק"ג – 1743). בן שמואל שמעלקי הורוויץ (אב"ד טורני ושנדישוב) {קבור בטארנא}, בן ר' יהושע הלוי הורוויץ (הארוך, ראב"ד פרימשלא {נקבר שם}), בן פנחס מקראקא (גיסו של הרמ"א), בן ישראל הלוי, בן אהרן משולם זלמן הלוי, בן ישעיה הלוי איש הורביץ – ממנו התחילה משפ' הורביץ), בן יוסף,  בן יצחק,  בן פנחס, בן יוסף, בן בנבנישתי, בן יוסף )אשתו קלרה בת ר' אהרן מלוניל, בן ר' משולם הגדול מח"ס "איסור והיתר" שנפטר תתקי"ג – 1153, חי כ-72 שנים, בן ר' יעקב מלוניל}, בן זרחיה הלוי (מחבר הספר "מנורת המאור" מגירונדה) {נפטר בפרובנס תתקמ"ו – 1215}, בן יצחק מגירונה, מח"ס "מגילת הנחמה" ו-"פיוטים"), בן זרחיה, בן שם-טוב שהגיעו לספרד מגלות ירושלים ע"י טיטוס מצביא ומלך רומא). מצאצאי שמואל הנביא, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל (כינויו אליאב או אליהוא) {ב' תתל"א – 929 לפנה"ס}, בן תוחו )כינוי תוח, נחת או תחת) {ב' תשפ"א}, בן צופַי )כינוי צוף), בן אלקנה, נולד ב' תרל"ו –1124 לפנה"ס, ונפטר ב' תשפ"ז– 973 לפנה"ס), בן שאול, בן יואל, חי בימי אהוד בן גרא השופט), בן עזריה )כינוי עוזיה), בן אוריאל, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בנם של לאה ויעקב אבינו.


צאצאיהם
:
1. טריינא.
2. נתן נטע (הנ"ל).
3. זכריה מנדל (מרימינוב/ירוסלב מחבר הספר "דרכי צדק". שהיה חסיד של ה"נועם אלימלך" והוציא את הספר "נועם
אלימלך" לאור יחד עם אלעזר, בנו של הנועם אלימלך).

 

בן

יעקב

(אב"ד לוצק. מחבר הספרים "כֹּכב יעקב" ו-"נחמד למראה")

{אשתו פערל שידלובסקי, בת יהושע שידלובסקי (אבד"ק שידלוב), בן יהודה אריה לייב (משידלוב אב"ד קראקא והגליל), בן יצחק אייזיק (אב"ד פרימשלא), בן ר' יהושע העשיל חריף (אב"ד קראקא מחבר הספרים "פני יהושע", מגיני שלמה"), בן יוסף, נכד ר' שלמה לוריא (המהרש"ל)}


צאצאיהם
:
1. יוסף (אב"ד ביאלא).
2. לייבוש (אב"ד שעברשין).
3. חיים (אב"ד חלם).
4. בת (לא ידוע לי השם שלה).
5. משה יהושע (הנ"ל).

 

בן

מירל שפירא

{אשת אריה לייב שפירא (אב"ד סלוצק והורודנא), בן נתן נטע שפירא (אב"ד טרניגרד), בן יעקב שפירא (מלובלין), בן בתו של ר' נתן נטע שפירא (מחבר הספר "מגלה עמוקות"), בן שלמה שפירא (רב בהורודנא ומחבר הספרים "מבוא השערים", "אמרי שפר"), חתן ר' שמואל איידלס (המהרש"א)

צאצאיהם:
1. יעקב (הנ"ל).
2. נתן נטע (אב"ד ברודי).

 

בת

זכריה מנדל

(נפטר בסביבות שנת תס"ו – 1706 וקבור ב-בעלזא היכן שקבורים אדמורי בעלזא הראשונים)
{אב"ד בעלזא. מחבר הספר "באר היטב" על שו"ע}

{חתנו של יהושע (משידלוב), בן אריה יהודה לייב (מחבר הספרים "קול שחל" ו-"שאגת אריה"), בן שמואל צבי הירש (אב"ד פינטשוב ובריסק), בן ר' יואל סירקיס (הב"ח), בן שמואל יפה, חתנו של משה יפה (מקראקא), בן יוסף יפה}.


צאצאיהם
:
1. משה (רב ב-בעלזא לאחר מות אביו).
2. אריה לייב.
2. יצחק רב בסקול. (אשתו חנה מייזליש, בת חיים מייזליש, בן בריינדל ומשה מייזליש, בן חיים מייזליש, בן משה
מייזליש
, נכד או נין של ר' שמחה בונם מייזליש מקראקא (אשתו גולדה בת ר' משה איסרליש {הרמ"א}, בן מלכה
וישראל איסר, בן גיטל ויוסף, מגזע ר' ישראל מח"ס "תרומת הדשן", בן פתחיה, בן חיים אנשיל, בן ישראל מקרימז מח"ס
"הגהות אושרי"), בן אברהם מייזליש, בן יוסף מייזליש מקראקא.
3. מלכה {בנה הוא ישכר בר רמרז (רב בסקול),  שהיה חמיו של  האדמו"ר ר' שלום רוקח מייסד חסידות בעלזא.
4. פריידא {בתה רבקה הענא, היא אימו של ר' שלום מבעלזא}.
5. פייגא {אשת ר' אייכל} על מצבתו כתוב "ראש סנהדרין קטנה בפולין".
6. מירל  הנ"ל {אשת ר' אריה לייב שפירא, בן נתן נטע שפירא}.

 

בן

אריה לייב

(הכינוי שלו היה אריה לייב הגבוה – דער הויכער ר' לייב)

{אשתו שרה בת גיטל ואפרים פישל (אב"ד לוקובא), בן צבי הירש מלוקווע, בן אפרים פישל, חתן המהרש"ל, בן משה יהודה), חתן מרדכי שרענציל (פו"מ בלבוב), חתנם של שפרינצא ויוסף כ"ץ (מקרקא מחבר הספר "שארית יוסף") {נפטר שנת שנ"א-1591}, בן  מרדכי גרשון כ"ץ (מפראג חתנו של יצחק קלויבר), בן חיים כ"ץ (אחיו של עקיבא הנשיא מאובן) {בודפסט כיום}, בן יצחק כ"ץ )מגולי פורטוגל), בן עקיבא כ"ץ (מגולי ספרד).

צאצאיהם:
1. זכריה מנדל (הנ"ל).
2. פערל {אשת יחזקאל יהושע פייביש/פייבל תאומים (אב"ד פרימסלא מח"ס "פנים מאירות". בן יונה תאומים-פרנקל}.
3. אפרים פישל (מלודמיר).
4. בת {אשת שמואל בן אורי שרגא פייבוש (אב"ד פיורדא מח"ס "בית שמואל")}.
5. אלעזר.
6. דבורה {אשת שאול בן ר' יהושע העשיל מקראקא}.

 

בן

זכריה מנדל קלויזנר

(גרו בקראקא, כינויו היה "זכריה מנדל הנביא", ונקבר בירושלים)

{אשתו סירקא בת ישראל מרדכי ליפשיץ אב"ד קעלין}

צאצאיהם:
1. דוד טעבלי (מבריסק).
2. צבי הירש (אב"ד לובלין ולבוב).
3. אריה לייב (הנ"ל).
4. בת {אשת יהודה בן ניסן (הריב"ן) רב ב-אולקוש, טומשוב, לובלסקי, קאליש ועוד}.

 

בן

בנימין ביינוש

 

בן

זכריה מנדל
 

חתן

בצלאל

(גר בוורמייזא לאחר שהיגר מאשכנז (האימפריה הרומית הקדושה)

צאצאיהם:
1. חיים.
2. סיני (אב"ד ניקלשבורג).
3. שמשון (אב"ד קרמניץ). חתנו: פסח מאוסטרופולי אביו של ר' שמשון מאוסטרופולי.
4. ר' יהודה ליווא (המהר"ל מפראג) {נולד בסביבות ר"פ – 1520 ונפטר י"ח אלול שס"ט – 1609 בגיל 89}. בזוו"ר היה חתן
של אברהם חיות, בזוו"ש אשתו פערל שמלקס.

צאצאי המהר"ל מפראג ואשתו בזוו"ר:
1. לאה {אשת יצחק בן שמשון כ"ץ}, נפטרה בצעירותה והוא נישא לאחותה פייגא.
2. פייגא {אשת יצחק כ"ץ}, צאצאיהם: 1. חיים. 2. חוה (אשת אברהם שמואל בכרך).

צאצאי המהר"ל מפראג ופערל אשתו בזוו"ש:
1. בצלאל.
2. בן.
3. בן .
4. גיטלה {אשת שמעון ברנדיס}.
5. רחל {אשת אברהם הלר פרנקל} (נולדה 1593 בפראג ונפטרה 1633 בפראג).
6. טילה {אשת צבי הירש סבטקה}.
7. ראלינה {אשת חיים ואהל}.

 

 

בן

חיים

(מוורמייזא. נפטר בפראג ה' אלפים רפ"ב – 1522 לספירת הנוצרים}

צאצאיו:
1. בצלאל (הנ"ל).
2. יעקב.
3. הלמן.

 

בן

בצלאל

 

 
 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: