אילן היוחסין המשפחתי
 

אילן היוחסין המשפחתי

 

 

כיתוב של אילן היוחסין הנ"ל:

בעזהשי"ת

 

זאת מצאתי בכתב יד מאת אאמ"ו הרב החסיד מ"ו משה יהושיע זצ"ל בהרב הגאון המפורסם מופת הדור מ"ו נתן נטע זצ"ל אבדק"ק ליטרמורסק והגליל ומלפנים הי' אבדק"ק שטרים במדינת פרייסין בן לאותו צדיק הקדוש מופת הדור מ"ו משה יהושיע זצ"ל אבדק"ק שטרים ומלפנים הי' אבדק"ק טורטשין. וזה לשונו:

 

העתקה ממכתב דודתי מרת טריינא זצ"ל אחות אבי זצ"ל.

אהובי בני ובנותיי, אחרי ראותי בעו"ה רבו מה שרבו גודל הערבוביא הנתהוה תחת כדור הארץ עד שיקוים דברי חכז"ל עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, והדור דור מנהיגי' לא זו הדור שידרשו קיומי התורה והמצות, ועי"כ הדורות הולכים ומתמעטים ונהרס יסוד הייחוס כי כולם עשו פניהם נגד שוטי כסף וממש עי"כ תמה זכות אבות, שאין לך כלימה יותר מזה למאוס בגבול שגבלו הראשונים והענפים יהי' דומים לאשכולים ועי"ז בעו"ה תקות הענבים נתהפכו והי' דומים לבאושים, והתורה והייחוס הולכים ודלים.

ע"כ שמתי עצה בלבי להיות מודעה רבה הזאת מונח תחת ידי בני ובנותיי חקוקים על לוח לבם שיטיילו תמיד בהיכלי מלך מאן מלכי רבנן בעת זכרונם הטוב על ראש שמחתם למען ידעו וגם יכירו גודל מהותם ואיכותם, בכדי שיגדרו א"ע בגדר אבינו בכרם בן שמן להיות היין משומר בתוכו שלא לגרום ח"ו נזוקין בעידיות אפילו במיטב כספו ישלם, ע"כ אעידה ואגידה לכם שורש מולדתי כל מה שיש לי בקבלה ונהרנא כד הוינא טליא ונתגדלתי על ברכי אבותי.

אני אמכם הצנועה מרת טריינא בת הרב הגאון מ"ו משה יהושיע זצ"ל אב"ד טורטשין וזה יותר מארבעים שנה יושב על כסא הרבנות בק"ק שטרים, אביו הוא הרב הגאון המפורסם מ"ו יעקב זצ"ל אבדק"ק לוצק והוא מבן שבע עשרה שנה התחיל להורות הוראה בישראל בכמה קהילות קדושות ומפורסמת וחיבר ספר נחמד למראה וספר כוכב יעקב על ש"ע אהע"ז, רק מחמת מרוטת הדרך לפניו שנסע לעת זקנתו לארץ הקדושה להיות נשיא בירושלים עה"ק לא נגמר הדפוס כי אם חלק ראשון, אבל כולם ידיעין ויגידון בשמעו מפיו הקדוש וכן ראו אצלו כל החיבור מושלם וגם חיבר על י"ד וח"מ וחוץ מזה דברי חדושין ופלפול בגמ' ותוס' ממש על רוב הש"ס, והוא הי' בן הרב הגאון הגדול מופת הדור מ"ו ארי' ליב זצ"ל אבדק"ק הוראדנא בן הרב הגאון המפורסם מ"ו נתן נטע זצ"ל אבדק"ק טארנינגראד נכד הצדיק הקדוש מ"ו נתן נטע זצ"ל שפירא אבדק"ק קראקא בעל מגלה עמוקות.

א"ז מ"ו יעקב הנ"ל הי' חתן המלך נשיא אלקים כבוד אא"ז הרב הגאון הגדול המפורסם מ"ו זכרי' מענדיל זצ"ל אבדק"ק בעלז בעהמ"ח באר היטב על ארבעה ש"ע, וא"ז בת הגאון מ"ו ז"מ הנ"ל נקראת שמה הרבנית שרה, ותמיד הי' מענה בפי' שאבי' הגאון הנ"ל הי' לו חיבור על ארבעה טורים ונעלם הידיעה איפה הם ראויים, והגאון מ"ו ז"מ הנ"ל הי' בן הגאון מופת הדור מאור הגולה אשר לא הניח אחריו כמותו בדורו ה"ה הרב הגאון מ"ו ארי' ליב זצ"ל אבדק"ק קראקא בן הגאון מופת הדור מ"ו יצחק אייזיק זצ"ל אבדק"ק פרעמישלא בן הגאון מופת הדור מ"ו יהושיע זצ"ל בעהמ"ח  פני יהושיע הראשון, ויתר הייחוס קיצר היריעה מהכיל, וע"ז נאמנין להעיד בגודלן מה ששמעו בקטנן, זכרתי בהיותי בבית א"ז מהרי' הנ"ל ענה ואמר קדוש קדושת משפחתו הגיע עד מלכות בית דוד ועליהם נאמר לא יסיר וכו'.

א"ז זוגתו של אא"ז מ"ו ז"מ הנ"ל נקראת שמה הרבנית פעריל בת הרב הגאון מ"ו יהושיע זצ"ל אבדק"ק שידלא בן הרב הגאון הגדול מ"ו ארי' ליב זצ"ל אבדק"ק קראקא נכד הגאון הגדול מופת הדור מ"ו הירץ זצ"ל אבדק"ק בריסק דליטא בן הגאון מ"ו יואל זצ"ל בעל הבתים בן הרב הגאון מ"ו שמואל יפה זצ"ל ממשפחת הרב הגדול מהר"ש זצ"ל בעהמ"ח יפה תואר נכד הרב הגדול מהר"ש זצ"ל בעהמ"ח כלי יקר על נביאים ומבני בניו של הגאון מ"ו יודה פאדוה זצ"ל בן הגאון מהר"ם פאדוה זצ"ל ומבני בניו של הגאון מהרמ"א בעל המפה זצ"ל ומבני בניו של הגאון מ"ו חיים זצ"ל אחיו של הגאון מהר"ל מפראג זצ"ל נכד הגאון מ"ו יהודא ליוואי הזקן זצ"ל מפראג וייחוסו ידוע ומקובל איש מפי איש עד רבינו האי גאון ראש ישיבה בפומבדיתא זצ"ל בן רב שרירא גאון זצ"ל,

אא"ז מהר"י הנ"ל הי' לו שני אחים הגדולים ממנו אחד הי' דודי מ"ו זכרי' מענדיל זצ"ל ממלא מקום אביו להיות אבדק"ק הוראדנא והשני כדומה לו הגאון מ"ו נתן נטע זצ"ל אבדק"ק מראד מבני בניו של הגאון הקדוש מ"ו זכרי' מענדיל זצ"ל מבאטשאטס ולבסוף ימיו נתקבל לנשיא בארץ הקדושה והי' קוראים אותו בשמו זכרי' הנביא,

אא"ז מהר"י הנ"ל נטע תלב"ה חמשה נטיעות בישראל כולם הורים ומורים בקהילות משונות זו מזו אחד הוא א"א הגאון משה יהושיע זצ"ל אבדק"ק שטרים והשני הרב הגאון מ"ו ליבוש צ"ל אבדק"ק שוברשין והשלישי בקודש הרב הגאון מ"ו חיים זצ"ל אבדק"ק חעלעם והרביעי הרב הגאון מ"ו יוסף זצ"ל אבדק"ק ביאלי ואח"ז בסלאוויטא וחמישי הרב הגאון אבדק"ק שאמהאבין.

אמי מורתי זצ"ל היתה בת הרב הגאון המפורסם מ"ו צבי הירש זצ"ל אבדק"ק טשארטקוב אחיו של הגאון המפורסם מ"ו יוקל זצ"ל אבדק"ק בראד וגלוגא רבתא בן הגאון המפורסם מ"ו מאיר זצ"ל אבדק"ק טוקטין בן הגאון מ"ו שמעלקא זצ"ל אבדק"ק קראקא ממשפחת הורוויץ כולם קדושים ושלימים מדור דור עד דורו של של"ה הקדוש זצ"ל.

א"ז מרת מלכה היתה זוגתו של א"ז מ"ו צבי הירש הנ"ל בת הגאון מ"ו מרדכי זצ"ל בן הרב הגאון מ"ו צבי הירשל זצ"ל בן הרב הגאון מ"ו זכרי' מענדיל זצ"ל מבני בניו של מהרש"ל זצ"ל ומגזע רש"י הקדוש זצ"ל ומגזע בעל התוס',  היא היתה צנועה גדולה ומפרסמת אשר דוגמתה לא הי' ממש בכל העולם והי' לה שלושה בנים מא"ז מ"ו צבי הנ"ל, אחת היא אמי מורתי הרבנית מרת איידיל זצ"ל ושני בנים קדושים מאורי עולם הרב הגאון החסיד מ"ו שמעלקי זצ"ל אבדק"ק ניקלשבורג והשני הרב הגאון רבן של הגולה מ"ו פנחס זצ"ל אבדק"ק פ"פ דמיין בעהמ"ח ספר הפלאה, ואחר מיתת א"ז נשא אא"ז מ"ו צבי הנ"ל אשה אחרת והי' לו בנים ממנה מופלגים בתורה רק שמתו בחצי ימיהם ובן אחד מת לו בימי בחרות, והעיד עליו אביו מ"ו צבי הנ"ל שמת בנשיקה וצוה לחרוט זאת על המצבה להיות לזכרון. וגם הי' לא"ז הנ"ל בנות ממנה, הרבנית דק"ק לעחאוויטש, והרבנית דק"ק לאדמיר. ועוד כמה וכמה גאונים וגדולים ממשפחתנו הנמצאים בדורות שלפנינו קיצר היריעה מהכיל. והדורות אחריהם אשר הוצמחו מהגאונים הנ"ל המה בעהי"ת עתה פני הדור וראשי עם עמא דברנא ב"ה ממש בכל כדור הארץ, ועליהם נאמר ומלכים מחלציך יצאו למען תיהי' זאת לכם למשמרת, למנצר לדורות לבניכם אחריכם ישים כל אחד ואחד מבני ובנותי בתוך מטמוני להיות תמיד על זכרונם וילכו בעקבות אבותם הראשונים ויקראו על שמותיהם הבנים והבנות מילידי להיות תולדות אבות מצטרפות תולדותיהן כיוצא בהן בבינה והשכל בתורה וביראה להיות התורה מחזרת על אכסניא שלה ולה' הישועה על עמך ברכתיך סלה.

ממנו המביא לדפוס עם קצת נופך משלי ממה שמצאתי בספר מנורת זכרי' וספר זכרי' משלם מאת ד"ז הגאון הגדול המפורסים מ"ו זכרי' מענדיל זצ"ל אבדק"ק באטשאטס בעהמ"ח ספרים הנ"ל,

יעקב בן לאאמ"ו משה יהושיע זצ"ל בהריר

 

ובכדי שידעו ויבינו הדורות הבאים מי המה ממי הם צומחים שלא ישכח התורה ח"ו מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו אמרתי להעלות בדפוס גם הדורות מימות א"ז הרב הגאון מופת הדור מ"ו נתן נטע זצ"ל אבדק"ק ליטרמורסק והגליל אחיו של הגאון החסיד מורנו זכרי' מענדל זצ"ל מרימאנאוו.

א"ז הנ"ל היו לו שלשה בנים מפורסמים בעולם, אחד הי' דודי החסיד מורנו זכרי' מענדל בהריר זצ"ל מזדינצקא-וואלע, בניו הי' מ"ו משה יהושע מלאדז' מ"ו זלמן מזדינצקא-וואלע מ"ו יעקב צבי מראספרזע מ"ו ארי' מקאנסטאנטין מ"ו יוסף מווארשא מ"ו ישראלקע מברעזין מ"ו טעבלי מלינשיץ, חתניו, מ"ו משה אפרים צוקערמאן מפוזנא מ"ו מאטיל ווינגארט מזדינצקא-וואלע מ"ו ליב פישעל מזדינצקא-וואלע מ"ו זעליג הערשפינקעל מזדינצקא-וואלע.

בנו השני מא"ז הנ"ל הי' דודי החסיד מ"ו יעקב זלמן בהריר זצ"ל מקאנסטאנטין, בניו, הי' מ"ו יעקב צבי מבאביעק מ"ו נתן נטע מטושין מ"ו אהרן מלאדז' מ"ו יהושיע מפאביאניץ מ"ו שמואל מלאדז' חתניו מ"ו מיכל מפלינצעק מ"ו נתן ווערצקי מקאנסטאנטין מ"ו מיכל אויערבאך מלאדז' מ"ו ליבוש בערלינער מלאדז'.

בנו השלישי מא"ז הנ"ל הי' אבי החסיד מ"ו משה יהושע בהריר זצ"ל מקאנסטאנטין, בניו, הי' מ"ו נתן נטע ליבוש מפינשעוו מ"ו זלמן מלאדז' מ"ו יעקב מסליפצע, חתניו, הרב הגאון מ"ו שלמה אויערבאך זצ"ל אבדק"ק לינשיץ הרב החסיד מ"ו ברוך מרדכי זצ"ל בהרב הקדוש מקאצק זצלה"ה מ"ו ידידי' בערגער משעראדז מ"ו ליפא קאפטעל מלאדז' מ"ו פנחס פרענקעל מקאליש מ"ו אברהם בויכווייץ מלאדז' מ"ו נחום גליקסמאן מסטערצאוו מ"ו יונתן אבראמזוהן מלאדז' מ"ו מענדיל מהנדעלסמאן מווארשא.

וארבעה בנות הי' לא"ז הנ"ל, אחת היתה אשת הרב הגאון מ"ו בנימין שרייבער זצ"ל אבדק"ק גריידיץ בעהמ"ח ספר אם לבינה בנו הרב מ"ו זלמן שרייבער אבדק"ק ניעשאווע חתניו מ"ו משה זאב טרויבע מלאדז' מ"ו אברהם בריש מלאדז',

בתו הב' מא"ז הנ"ל היתה אשת החסיד מ"ו שאול בערלינער זצ"ל מפיעטרקוב, בניו, מ"ו נפתלי צבי מדאמביע מ"ו טעבלי מלאדז' מ"ו מנלי מפיעטרקוב, חתניו, מ"ו משה מאיר ווארטצעל מפיעטרקוב.

בתו הג' מא"ז הנ"ל היתה אשת החסיד מ"ו צבי הירשל פוזנער זצ"ל מזגיערזש בנו מ"ו ליבוש מזגיערזש חתנו מ"ו נטע היינצדארף מזגיערזש.

בתו הד' מא"ז הנ"ל היתה אשת החסיד מ"ו ירוחם בערלינער זצ"ל מזגיערזש, בניו, מ"ו יעקב מזגיערזש מ"ו זלמן מקאליש מ"ו נתן נטע מקאנסטאנטין הרב מ"ו ליבוש (ברלינר) ז"ל אבדק"ק יאנוב, חתניו, מ"ו אייזיק נאטנזוהן מזגיערזש מ"ו שלמה בארנשטיין מזגיערזש.

ויהי' זאת מזכרת לבנינו ולבני בנינו שילכו בעקבות אבותינו שלא ימוש התורה ח"ו מפיהם ומפינו עד עולם אמן:

זאת העתקתי אני משה יוסף ברלינר בן הרה"ג החסיד מו"ה ליבוש ז"ל אבד"ק יאנוב הנ"ל

 
השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: