ענף זכריה מנדל הנביא

עילאי הלוי פרום

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

בן

מרים רבקה

(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה {מוזס} ואברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום סוחר יינות בבוואריה)

בת

חוה רחל

(אשת ר' יוסף דב {בערל} שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן קיילע ו-וולף שטיין, בן רפאל שטיין)

בת

אהרן דוד ברלינר

(אשתו ציפורה פייגא צ'רנסקי {צ'שרנסקי}, בת חוה ובנימין צ'רנסקי, בן גיטל {בת מאיר קוריינסקי} ויצחק צ'רנסקי, בן משה צ'רנסקי)

בן

יצחק יהודה ברלינר

(אשתו הדסה דובא, בת פריידא ור' יהושע שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג)

בן

רחל

(אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא)

צאצאי רחל וירוחם ברלינר:
1. שלמה זלמן (מקאליש).
2. יעקב. {נולד 1844 ב-זגירז'}, (אשתו איטה ראנע פינצ'בסקי {נולדה 1845 ליטומירסק. נישאו 1/3/1863 ליטומירסק}, בת יואל פייבוש פינצ'בסקי {נולד באוסטריה, נפטר 20/4/1863 ב-ליטומירסק פולין} וחנה{נפטרה 15/6/1863 ליטומירסק}, בת שמואל וגיטל וורשבסקי).
3. זיסע זלאטע (אשת אייזיק נתנזון מזגירז').
4. חתנם שלמה בורנשטיין מזגירז').
5. נתן נטע (מקונסטנטין).
6. יצחק יהודה {לייבוש} (הנ"ל).
בת

נתן נטע בהריר

(אשתו זיסל, בת צבי הירש פוזנר, בן יעקב משה פוזנר ורחל, בת אריה לייב וחוה ברלינר, בן אברהם דוד טעבל וזלאטע ברלינר, בן צבי הירש וגולדה רחל ברלינר {מח"ס צבי לצדיק}, בן אריה לייב לוונשטאם ומרים, בת החכם צבי)

(שם משפחתם נגזר מראשי התיבות של:  בן הרב ר' יהושע ראביטש)
{אב"ד שטרים וליטומירסק, ולכן נקרא בשם ר' נטע שטרימער}

{אשתו זיסל. גרו בפינטשוב}

צאצאי זיסל ונתן נטע בהריר:
1. זכריה מנדל (מזדונסקע-וואלע), {אשתו חנה גליקע פינגר}.
2. יעקב זלמן (מקונסטנטין).
3. משה יהושע (מקונסטנטין).
4. פעסא (אשת בנימין שרייבר אב"ד גריידיץ מח"ס: "אֵם לבינה").
5. פערל (אשת שאול ברלינר מפיטריקוב, בן אריה לייבוש ברלינר מפיטריקוב, בן אברהם דוד טעבלי ברלינר מפיטריקוב, בן צבי הירש אב"ד ברלין, בן דינה ואריה לייב אב"ד אמסטרדם (חתן החכם צבי), בן שאול אב"ד קראקא, בן ר' יהושע העשל מקראקא).
6. חנה. (אשת צבי הירש פוזנר, בן יעקב משה פוזנר).
7. רחל (אשת ירוחם ברלינר הנ"ל). נישאו ב-תקצ"ח – 1838 בליטומירסק.


צאצאי זכריה מנדל בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר
:
1. משה יהושע (מלודז'). {אשתו שיינדל מרים אייגר, בת יצחק שרגא פייבל אייגר, בן שלמה אייגר, בן ר' עקיבא אייגר}.
2. שלמה זלמן (מזדונסקע-וואלע) {אשתו לבית בוימגולד}.
3. יעקב צבי (מרוספרזה).
4. אריה (מקונסטנטין).
5. יוסף (מוורשא).
6. ישראל (מברעזין).
7. טעבלי (מלינטשיץ).
8. חתנו משה אפרים צוקרמן (מפוזנא).
9. חתנו מרדכי (מוטל) וינגורט (מזדונסקע-וואלע).
10. חתנו לייב פישל (מזדונסקע-וואלע).
11. חתנו זעליג הרשפינקל (מזדונסקע-וואלע).

צאצאי יעקב זלמן בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. יעקב צבי (מבאביעק).
2. נתן נטע (מטושין).
3. אהרן (מלודז').
4. יהושע (מפביאניץ').
5. שמואל (מלודז').
6. חתנו מיכל {מֶעכְל} (מפלינצק).
7. חתנו נתן וורצקי (מקונסטנטין).
8. חתנו מיכל {מֶעכְל} אורבך (מלודז').
9. לייבוש ברלינר (מלודז').

צאצאי משה יהושע בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. נתן נטע לייבוש (מפינטשוב).
2. זלמן (מלודז').
3. יעקב (מסליפצע).
4. פעסיא (אשת שלמה אורבך אב"ד לינשיץ).
5. שרה זיסא (אשת ברוך מרדכי מורגנשטרן, בן דוד מורגנשטרן מקוצק, בן ר' מנחם מנדל מורגנשטרן האדמו"ר מקוצק).
6. חתנו ידידיה ברגר (משעראדז).
7. חתנו ליפא קפטל (מלודז').
8. חתנו פנחס פרנקל (מקאליש).
9. חתנו אברהם בויכווייץ' (מלודז').
10. חתנו נחום גליקסמן (מסטרצוב).
11. חתנו יונתן אברמסון (מלודז').
12. חתנו מנדל מנדלסמן (מוורשא).

צאצאי בנימין שרייבר ופעסא, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. זלמן (אב"ד נישובה).
2. חתנו משה זאב טרויבע (מלודז').
3. חתנו אברהם בריש (מלודז').

צאצאי שאול ברלינר ופעריל, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. נפתלי צבי (מדומביע).
2. טעבלי (מלודז').
3. מנלי (מפיטריקוב).
4. חתנו משה מאיר וורטצל (מפיטריקוב).


צאצאי נפתלי צבי ברלינר, בן פעריל ושואל ברלינר:
1. אברהם אריה לייב {לייבוש}. (בזוו"ר חתן שמעון ארנשטיין אב"ד אוז'רקוב. התאלמן ממנה ונישא בזוו"ש ל-אסתר, בת חיים אלעזר ווקס אב"ד קאליש שהיא עצמה התאלמנה מבעלה הראשון עוזיאל הכהן בלאס). אסתר ולייבוש עברו לגור מאוז'רקוב לוורשה והצליח בעסקיו והיה מכובד בקרב חסידי גור שם. לייבוש נפטר ט"ו טבת תר"פ –  ונקבר בוורשא.


צאצאי אסתר ואברהם יהודה לייב ברלינר, בן נפתלי צבי ברלינר:
1. טויבע איידל (אשת ר' מאיר אלתר, בן האדמו"ר אברהם מרדכי אלתר {אשתו חיה ראדא יהודית בת נח שחור}, "האמרי אמת" מגור, בן ר' יהודה אריה לייב אלתר "השפת אמת" מגור, בן ר' אברהם מרדכי אלתר, בן האדמו"ר ר' יצחק מאיר מורגנשטרן/אלתר "החידושי הרי"ם מגור).

צאצאי מאיר אלתר, וטויבע איידל, בת אסתר ואברהם יהודה לייב ברלינר:
1. חיים אליעזר אלתר. (קבור בוורשה לצד סבו לייבוש ברלינר).


צאצאי צבי הירש פוזנר ורחל, בת זיסל ונתן נטע בהריר
:
1. לייבוש (מזגירז').
2. זיסל (אשת ר' נתן נטע הלוי היינסדורף, בן יהודה אריה לייב הלוי היינסדורף, בן רחל ונפתלי הלוי היינסדורף).

בן

ר' משה יהושע

(אב"ד שטרים, ליטומירסק גריידיץ וראביטש)

{אשתו איידל, בת מלכה ור' צבי הירש מצ'ורטקוב, בן לאה ור' מאיר מטיקטין}

צאצאיהם:
1. נתן נטע (הנ"ל)
2. זכריה מנדל (מח"ס: "דרכי צדק". תלמיד מובהק של ר' אלימלך מליז'ענסק וחברו הטוב של בנו של הנועם אלימלך, ר' אלעזר).

צאצאי זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. משה דוד שטיגליץ (אשתו מירל).
2. צבי הירש יעקב שטיגליץ.

צאצאי מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל, משה יהושע ואיידל:
1. יצחק שטיגליץ (אב"ד אונסדורף). {נולד ב-לכניץ רומניה. נפטר ח' חשון – 27/10/1887, בפתאומיות בדברצין שבהונגריה} אשתו שרה שרל, בת שלמה זלמן ופערל פרלשטיין.
2. לאה (אשת יהודה אנגל, בן אהרן נפתלי הרץ אנגל).
3. רחל (אשת ירוחם טייטלבוים {ליפשיץ, מטרנוב. נפטר 1899}, בן משולם זלמן יונתן ליפשיץ, בן אריה לייבוש ליפשיץ {נולד 1767 בירוסלב, ונפטר 15/1/1846 כינויו היה לייבוש חריף, אריה דבי עילאי}, בן חיים אשר ליפשיץ).

צאצאי יצחק שטיגליץ, בן מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. מרים (נולדה 17/4/1864). (אשת שמואל דוד היימן).
2. קלונימוס קלמן (אשתו רחל).
3. משה דוד.
4. רוזה (רוזי).
5. בטי.
6. יעקב.
7. מרדכי.
8. פערל טובה (שם משפחתה; מנדל)

צאצאי שמואל דוד היימן, ומרים בת יצחק שטיגליץ:
1. ברכה ברטה {נולדה 1907} (אשת ליאופולד היימן).
2. חיה רחל (אשת יקותיאל ביטמן).
3. פערל טויבע (אשת משה הילל הורביץ).
4. יהודית (אשת גרין)
5. רבקה מירל (אשת אברהם יצחק פרידמן).

צאצאי ליאופולד וברטה היימן, בת שמואל דוד ומרים היימן:
1. יחזקאל

צאצאי משה הילל הורביץ ופערל טויבע, בת שמואל דוד ומרים היימן:
1. אהרן צבי יהודה

צאצאי יהודה אנגל ולאה, בת מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. שלמה.
2. שמואל.
3. יצחק.
4. יוסף.

צאצאי שמואל אנגל, בן יהודה ולאה אנגל:
1. ישראל נפתלי הרץ.

צאצאי ישראל נפתלי הרץ אנגל, בן שמואל אנגל:
1. בן ציון מנחם.
2. שמעון.


צאצאי ירוחם טייטלבוים-ליפשיץ ורחל, בת מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. אריה לייב {נולד 1890, נפטר 1921 בברלין}. (אשתו יוכבד רבקה, בת ברוך הלברשטאם מגורליץ, בן האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז).
2. ביילא (אשת בצלאל ישעיה ברנשטיין מי"ם, בן ברכה אלקה ובנימין ברנשטיין, בן אסתר מלכה וירוחם פישל ברנשטיין-אברבוך, בן יהודה לייב ברנשטיין){ביילא נפטרה 1946}.
3. חנה (אשת רפאל גוטווארט).

 

צאצאי יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים, בן ירוחם ורחל טייטלבוים:
1. בנימין הלברטאם-טייטלבוים (נולד 1891, נפטר 1961). {אשתו אלטע דרייזל, בת גיננעדל ויעקב אפשטיין מאוז'רוב, בן דרייזל ואריה יהודה לייב אפשטיין, בן חיה רחל ויחיאל חיים הלוי אפשטיין, בן מרים לאה ויהודה אריה לייב הלוי אפשטיין, בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, בן צבי הירש)
2. מרים (אשת פנחס יוסף שפירו, בן אסתר ומנחם מנדל שפירו, בן יוכבד ופנחס יוסף שפירו, בן ישכר דוב זסלאו-שפירא, בן יעקב שמעון זסלאו-שפירא, בן האדמו"ר ר' פנחס מקוריץ).
3. פעסל (אשת נפתלי טייטלבוים, בן מנשה טייטלבוים, בן ר' נחום צבי טייטלבוים מדרוהוביץ', בן ר' אלעזר ניסן טייטלבוים מדרוהוביץ', בן ר' חיה שרה ומשה טייטלבוים מח"ס: "ישמח משה", בן חנה וצבי הירש שיף-טייטלבוים, בן דרייזל ויצחק שיף מסטניסלב, בן אהרן זעליג שיף, בן ביילא ומרדכי גימפל שיף, בן יעקב שיף מלובלין, נכד רוזה ור' נתן נטע שפירא מקרקוב).

צאצאי אלטע דרייזל ובנימין הלברשטאם-טייטלבוים, בן יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים:
1. יוכבד {נולדה 30/4/1925 בקראקוב וחיה בניו-יורק ארה"ב. (בזוו"ר אשת יצחק טופולה, בזוו"ש אשת פרידמן, ובזווג שלישי אשת טברסקי).
2. ?
3, חתנו אורנשטיין.
4. ?
צאצאי פנחס יוסף שפירו ומרים, בת יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים:
1. פריידא (נפטרה 1982). {אשת הדיין ר' משה אריה פרוינד מירושלים, בן שרה וישראל פרוינד, בן פראדל ואברהם יהושע פריינד, בן חנה מלכה ומשה אריה פריינד, בן ייעטל ויהושע פריינד, בן יצחק קרוב-פריינד, בן ר' אליעזר קרוב וציפורה בת סלבה ואשר אנשיל וינר, בן שמעון וינר, בן אברהם וינר, בן זלמן וינר, בן מירל ואשר אנשיל וינר, בן פסעל פערל ומעכל (מיכל) וינר-שפירא, בן חיה ודוד חיים וינר-שפירא, בן חוה ובנימין וולף שפירא, בן יחיאל מיכל שפירא, בן יוסף ירושלמי-שפירא, בן קלמן ירושלמי-שפירא, בן מנחם מן שפירא, בן סלומון זלמן שפירא}. ר' משה אריה היה נשוי 3 פעמים ופריידא היתה אשתו השניה.
2. ירוחם.
3. ישכר דוב בער.
4. יעקב שמעון.
5. סיני.

צאצאי ביילא ברנשטיין, בת ירוחם ורחל טייטלבוים:
1. יצחק דוד {אשתו ברכה, בת משה ישראל ברנשטיין}. (נולד 1887, נפטר 11/10/1952).

צאצאי ברכה ויצחק דוד ברנשטיין:
1. משה טוביה (נולד 6/8/1912 י"ם, נפטר 2/7/1988 י"ם). {אשתו מרים לאה, בת אסתר מלכה ונחום ברגמן, בן גיטל ואברהם בנימין ברגמן, בן רחל יוכבד ויהודה ברגמן, בן רבקה צילה ואליעזר לזרוס וולף ברגמן, בן בונלא ויוסף בנימין ברגמן, בן בנימין זאב ברגמן}.
2. ירוחם

 

צאצאי מרים לאה ומשה טוביה ברנשטיין, בן ברכה ויצחק דוד ברנשטיין:
1. בצלאל אברהם (נולד 29/8/1932). {אשתו לבית זלצמן}.
2. יוסף (נולד 9/1/1938).
3. חתנו אוירבך.
4. ?
5. ?

צאצאי צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. אפרים נתן.
2. דוב בער.
3. יצחק זכריה.
4. חתנו חיים אריה ננשר.

צאצאי אפרים נתן שטיגליץ, בן צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. אלתר אליהו משה שטיגליץ.

צאצאי יצחק זכריה שטיגליץ, בן צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. מרדכי נתן שטיגליץ.

בן

יעקב

(מלוצק. היה אב"ד הורודנא, אח"כ ראב"ד לובלין, אח"כ בלענטשא, ואח"כ לוצק והגליל. מח"ס "כֹּכַב יעקב")

{אשתו פעריל, היא בתו של ר' יהושע גאב"ד שידלוב, בן ר' יהודה לייב גאב"ד קראקא והגליל, בן ר' יצחק אייזיק גאב"ד פרעמיסלא, חתן ר' יהושע גאב"ד קראקא (מח"ס: "פני יהושע" ו"מגיני שלמה"), בן ר' יוסף מווילנא, חתן ר' אברהם בונדיקוס, בן ר' שמשון מקרעמניץ (אחיו של המהר"ל מפראג), חתן ר' שמואל מירושלים, בן ר' צבי העלמן (אחי אביו של המהר"ל מפראג)}.

צאצאיהם:
1. יוסף (אב"ד ביאלא). (נפטר כ"ט אב תקס"ג – 17/8/1803).
2. לייבוש (אב"ד שעברשין).
3. חיים (אב"ד חלם).
4. בת (לא ידוע לי השם שלה).
5. משה יהושע ראביטש (הנ"ל).

צאצאי יוסף, בן פערל ויעקב מלוצק:
1. חתנו יהודה אהרן (אב"ד קמרוב אביו של ר' שלמה קלוגר מבראד).
2. חתנו נטע מאיר מורגנשטרן מלובלין (חותנו של מרדכי הירץ מזדונסקע-וואלע אבי משפחת ויינגורט).

בן

 מירל

(אשת אריה לייב שפירא {אב"ד סלוצק והורדנא, בן ר' נתן נטע שפירא אב"ד טרניגרד, בן יעקב מלובלין, בן בתם של רוזה ור' נתן נטע שפירא מקרקוב מח"ס: "מגלה עמוקות"}

צאצאיהם:
1. זכריה מנדל (מבוצ'אץ'. אב"ד הורודנא. בסוף ימיו היה נשיא ארץ-ישראל, ונקרא זכריה הנביא. מח"ס: "מנורת זכריה" ו-"זכריה משולם").
2. נתן נטע {אב"ד בראד} אביו של דוד טעבלי (אב"ד זסלב וליסא. נפטר ט"ז טבת תקנ"ב).
3. יעקב (הנ"ל).

בת

זכריה מנדל

(נפטר בסביבות שנת תס"ו – 1706 וקבור ב-בעלזא היכן שקבורים אדמורי בעלזא הראשונים)
{אב"ד בעלזא. מחבר הספר: "באר היטב" על שו"ע}

{חתנו של יהושע (משידלוב), בן אריה יהודה לייב (מחבר הספרים: "קול שחל" ו-"שאגת אריה"), בן שמואל צבי הירש (אב"ד פינטשוב ובריסק), בן ר' יואל סירקיס (הב"ח), בן שמואל יפה, חתנו של משה יפה (מקראקא), בן יוסף יפה}.

הרבה מצאצאיו נקראו בשם המשפחה ברזם – ר"ת של; בן רבי זכריה מנדל


צאצאיהם
:
1. משה (רב ב-בעלזא לאחר מות אביו).
2. אריה לייב.
2. יצחק רב בסקול. (אשתו חנה מייזליש, בת חיים מייזליש, בן בריינדל ומשה מייזליש, בן חיים מייזליש, בן משה מייזליש, נכד או נין של ר' שמחה בונם מייזליש מקראקא (אשתו גולדה בת ר' משה איסרליש {הרמ"א}, בן מלכה וישראל איסר, בן גיטל ויוסף, מגזע ר' ישראל מח"ס "תרומת הדשן", בן פתחיה, בן חיים אנשיל, בן ישראל מקרימז מח"ס "הגהות אושרי"), בן אברהם מייזליש, בן יוסף מייזליש מקראקא.
3. מלכה {בנה הוא ישכר בר רמרז (רב בסקול),  שהיה חמיו של  האדמו"ר ר' שלום רוקח מייסד חסידות בעלזא.
4. פריידא {בתה רבקה הענא, היא אימו של ר' שלום מבעלזא}.
5. פייגא {אשת ר' אייכל} על מצבתו כתוב "ראש סנהדרין קטנה בפולין".
6. מירל  הנ"ל {אשת ר' אריה לייב שפירא, בן ר' נתן נטע שפירא}.

בן

אריה לייב

(הכינוי שלו היה אריה לייב הגבוה – דער הויכער ר' לייב)
{היה אב"ד ויען, פרימסלע, וקראקא}

{אשתו שרה, בת גיטל ואפרים פישל, (אב"ד לוקובא, בן צבי הירש מלוקווע, בן אפרים פישל, חתן המהרש"ל, בן משה יהודה), חתן מרדכי שרענציל (פו"מ בלבוב, חתנם של שפרינצא ויוסף כ"ץ (מקרקא מחבר הספר "שארית יוסף") {נפטר שנת שנ"א-1591}, בן  מרדכי גרשון כ"ץ (מפראג חתנו של יצחק קלויבר), בן חיים כ"ץ (אחיו של עקיבא הנשיא מאובן – בודפסט כיום), בן יצחק כ"ץ (מגולי פורטוגל), בן עקיבא כ"ץ (מגולי ספרד)}

צאצאיהם:
1. זכריה מנדל (הנ"ל).
2. פערל {אשת יחזקאל יהושע פייביש/פייבל תאומים (אב"ד פרימסלא, מח"ס: "פנים מאירות"), בן יונה תאומים-פרנקל}.
3. אפרים פישל (מלודמיר).
4. בת {אשת שמואל בן אורי שרגא פייבוש (אב"ד פיורדא מח"ס "בית שמואל")}.
5. אלעזר.
6. דבורה {אשת שאול, בן ר' יהושע העשיל מקראקא}.

בן

זכריה מנדל הנביא

(גרו בקראקא, כינויו היה "זכריה מנדל הנביא", ונקבר בירושלים)

{אשתו סירקא בת ישראל מרדכי ליפשיץ אב"ד קעלין}


צאצאיהם
:
1. דוד טעבלי (מבריסק), {מח"ס: "אסיפת יהודה"}.
2. צבי הירש (אב"ד לובלין ולבוב). {חתנו של מרדכי, בן ר' העשיל מקרקא}.
3. אריה לייב (הנ"ל).
4. בת (אשת יהודה בן ניסן (הריב"ן) רב ב-אולקוש, טומשוב, לובלסקי, קאליש ועוד).
5. יעקב (אב"ד סקול). (חתן ר' פסח מ"מ בזלוקובה, בן ר' יצחק אב"ד זלוקובה).

צאצאי יעקב (מסקול), בן סירקא וזכריה מנדל הנביא:
1. צבי מינץ (מטומשוב, אב"ד קרניסברד ואח"כ ביוזפוב. מח"ס: "עבודת השיר").

צאצאי צבי מינץ (מטומשוב), בן יעקב (מסקול):
1. חיה (אשת ישראל לאבל (שו"ב ומ"מ אב"ד מבילגוריי).

צאצאי ישראל וחיה, בת צבי (מטומשוב):
1. ר' צבי הירש (המכונה ר' צבי הירש טומשובר).

ר' צבי הירש הוא חתנו של יעקב העשיר מטומשוב. היה נאמן ביתו של האדמו"ר מקוצק, נולד תקנ"ט 1799 – נפטר ז' חשון תרל"א – 22/10/1871 גמינה לובלין} (ר' צבי הירש הוא גיסו של האדמו"ר ר' חנוך העניך מאלכסנדר).

צאצאי ר' צבי הירש, בן ישראל לאבל וחיה:
1. חיים ליבאל {אשתו שיינדל}. (חיים ליבאל נפטר כ"ד תשרי בשמחת-תורה, בגיל 22 בערך בקוצק לאחר פטירת הרבי ר' מנדל מקוצק. שיינדל נישאה אח"כ לשלמה פרידלינג מזמושטץ (אביו של דב בעריל בעלה של חיה פרידא כאן) ונפטרה כ"ח טבת תרע"ט).

צאצאי חיים ליבאל, בן ר' צבי הירש:
1. חיה פריידא (אשת דב בעריל פרידלינג, בן שלמה פרידלינג).

צאצאי דב בעריל (פרידלינג)וחיה פריידא, בת חיים ליבאל:
1. צבי הירש פרידלינג (אב"ד ביסוקביץ' והגליל. עורך ומו"ל של הקובץ הרבני 'הבאר' מח"ס: "רץ כצבי"). {צבי הירש הוא חתנו של ר' יהושע עוזיאל ווינטראוב ממרקישוב}.

בן

בנימין ביינוש

(אב"ד בפוזנא)

(חתנו של ר' חיים, המכונה ר' חייקא אב"ד קראקא)

{ישנה טענה שבנימין ביינוש זה, הוא בנו של זכריה מנדל גיסו של המהר"ל}

בן

נפתלי צבי הירש

 


בן

יצחק

{דרשן מלבוב, (לעמברג)}

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: